Accessibility Tools

Ansatte som sliter

Ansatte som sliter - Tør du? Spør du? Hva gjør du?

Det er ikke lett for noen når en medarbeider sliter. Det kan bli krevende for de rundt og det kan være utfordrende for den det gjelder. 

Går ut over selvfølelsen

Det er sårt å ikke mestre jobben og det kan være svært utfordrende for de involverte partene, ledelsen, HR, AMU og ikke minst i rollen som verneombud. Jobben er i dag for mange nær knyttet til selvfølelsen. Å mislykkes i jobben kan oppleves som å miste noe av seg selv. Det er vanskelig å snakke om det. Mange strever i ensomhet. Det er dette vi kaller «skap-utmattere».. På et tidspunkt kommer det til overflaten. Da har det som oftest gått så langt at kroppen streiker enten fysisk eller mentalt.

Går ut over lønnsomheten
Direktør Pål Molander i Statens Arbeidsmiljø Institutt var svært tydelig i sitt foredrag på HMS-tinget i 2018 om at det er viktig at bedriftene begynner å rette fokus mot det store omfanget av sykenærvær. Kanskje mangler de konsentrasjon, har lite energi eller er motløse. Molanders poeng er at det vil være svært nyttig for bedrifter som begynner å sette inn tiltak for å bidra til at den store gruppen – folk flest – mestrer bedre. Det vil vise seg på bunnlinjen. En bedre bunnlinje betyr også en tryggere arbeidsplass.

Helsefremmende arbeidsplass?

Mange virksomheter mangler kultur for tiltak for denne gruppen. Ofte handler det om begrensende kunnskaper om hva vi mennesker faktisk kan mestre. Følelser og helse oppfattes av mange som et privat anliggende. Når vi kommer til et punkt hvor vi mister oss selv og kroppen sier ifra, påvirker det like mye jobb som privatliv. Jobben blir viktig arena for å bli friskere. Vi snakker om helsefremmende arbeidsplasser i praksis!
Så hva skal arbeidsplassen bidra med? Jo, det handle om hvilke rammer som skal være på plass for at en medarbeider skal være engasjert, motivert og prestere godt. Forutsigbarhet er viktig, vi vil vite hva som forventes av oss. Vi vil vite hva som skjer fremover, og føle oss trygge på at vi vil bli tatt vare på – vi vil bli sett.

Ledere blir presset
Ledere blir møtt med krav fra stadig flere kanter, faglig, av kunder og brukere, myndigheter osv. Ledelses-oppgaver blir fort noe som kommer på toppen av alle de andre viktige oppgavene. Dagen strekker rett og slett ikke til for mange ledere. Dette er uholdbart i en hverdag med høy endringstakt. Ledere sliter selv og særlig de yngre, viser undersøkelser.

Dette krever en ny måte å tenke på
Vi ser at det kommer et helsefokus fra myndighetene gjennom tiltaket iBedrift. Vi er redde for at om dette ikke forankres i forretningsstrategien vil det ikke vare over tid. Det er i bunn og grunn et menneskesyn – vil vi ta vare på hverandre eller ikke?
Dagens situasjon er krevende, men også en unik mulighet til å fokusere mer dyptgående på hva som virkelig engasjerer og skaper arbeidsglede på jobb og få dette inn på arbeidsplassen? Undervise og løfte våre medarbeidere med verdighet. Dette handler om egen mestringsforståelse samtidig som man klarer å ta vare på seg selv.

Å løfte og trygge de som sliter

Ansvarlig Helse AS jobber til daglig med å undervise, løfte trygge og støtte mennesker. Det å lære hvordan vi skal kunne stå i dagens arbeidsmarked, med høyt tempo, stress og motgang, uten at dette skal føre til verken konflikter eller sykmeldinger, er essensielt for en bærekraftig arbeidsplass.
Dette er en basis kunnskap de ønsker dele med dere, slik at dere kan stå sterkere i jobb. De har valgt å kalle det arbeidsmedisinsk prestasjonsoptimalisering, selvledelse basert på naturlige menneskelige mekanismer – det å få innsikt til å våge, ta gode valg og kjenne indre glede og overskudd.

Relevante tema som Ansvarlig Helse tar for seg:

• Hva er det som er mest effektivt å satse på når man skal jobbe med arbeidsmiljø? Hvilke faktorer bør man jobbe med og hvordan? Hva sier siste forskning på feltet?

• Hvordan kan man konkret gå frem for å løfte medarbeiderne – folk flest, slik at de står støtt og bedre kan håndtere de utfordringene som møter dem?

• Kartlegging av sykenærvær, hvordan finner man de som sliter før det er kommet for langt, hvordan tenke forebyggende, hvordan få gehør i bedriften?

• Hva menes egentlig med forebygging? Hvordan skal det gjøres, hvor ofte, og hva forventes?

Ta gjerne kontakt med HMS Norge om du ønsker mer informasjon om dette.

Media


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >