Accessibility Tools

HMS-ansvarlig - ditt ansvar, rammer for arbeidet, suksessfaktorer

Pr. definisjon har alle ledere med personalansvar også et ansvar for at HMS-arbeidet fungerer tilfredsstillende. I en del virksomheter er det å styre HMS-arbeidet en selvstendig stilling, à la økonomiansvarlig, produktansvarlig mv. Daglig leder vil imidlertid alltid ha det overordnede ansvaret for HMS i virksomheten.

HMS-ansvarlig skal arbeide forebyggende innenfor rammen av de lover (med tilhørende forskrifter) som omfattes av Internkontrollforskriften. HMS-ansvarliges oppgaver defineres dessuten av virksomhetens egne retningslinjer på HMS-området. Arbeidsmiljøloven med forskrifter er helt sentral for alle HMS-ansvarlige. De øvrige loverområder som omfattes av virkeområdet til Internkontrollforskriften, og som vil være styrende for HMS-ansvarliges oppgaver er;

• lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)
• sivilforsvarsloven § 48 jf. § 41 (industrivernpliktige virksomheter) (lov 17. juli 1953 nr. 9)
• produktkontroll-loven (lov 11. juni 1976 nr. 79)
• forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6)
• genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)
• strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36).
• brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20).

HMS-ansvarlig har ansvar for etablering og vedlikehold av HMS-systemet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) trekker i detalj opp de ulike kravene som ligger i systematiseringen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet (må dokumenteres skriftlig)

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt (må dokumenteres skriftlig)

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (må dokumenteres skriftlig)

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen (må dokumenteres skriftlig)

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt (må dokumenteres skriftlig)


Det som først og fremst avgjør om denne systematikken skal bli vellykket er om HMS-ansvarlige makter å oppnå aksept og motivasjon hos alle medarbeidere. La oss ta en nærmere titt på de punktene som fremgår ovenfor:

1. Det er enkelt å skaffe seg oversikt over relevante lover og forskrifter. Vi anbefaler nettsiden www.regelhjelp.no som har selektert de viktigste kravene innen de ulike bransjer.

2. Kunnskap er av grunnleggende betydning for å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Alle, både de ansatte og oppdragstakere, må kjenne til de risikomomentene som eksisterer, og hvordan man skal unngå at uheldige situasjoner oppstår.

En rekke forskrifter krever at nødvendig opplæring finner sted innen spesielle felter. For å sikre at arbeidsoperasjoner utføres på en sikker måte, bør det utarbeides arbeidsrutiner som den ansatte skal forholde seg til.

3. Det er helt nødvendig å lytte til hva medarbeidere har å fortelle om det som kan være mulige risikoområder. Gjennom en slik dialog skapes det eierskap og gode holdninger til HMS-arbeidet.

4. Man må ha et mål for det arbeidet som skal gjøres, slik er det også med HMS. Mange bruker alt for store ord når man fastsetter et mål. Det man bør etterstrebe er å bygge opp målsetting etter følgende krav:
• Klart formulert, slik at alle forstår det.
• Oppnåelig, alle må ha tro på at målet kan innfris.
• Konkret, slik at man kan registrere/måle når målet er innfridd.
• Tidsavgrenset, man må vite når arbeidet skal være avsluttet.
• Kontrollere at ansatte innen HMS-området er kjent med virksomhetens HMS-mål

5. Det må bygges opp klare ansvarslinjer slik at det ikke hersker noen tvil om hvem som har ansvar for hva.

6. Med jevne mellomrom er det nødvendig å vurdere hvilke farer og problemer som kan oppstå, slik at man kan legge konkrete planer for det forebyggende arbeidet.

7. Når det på en eller annen måte oppdages at noe galt har skjedd, må virksomheten ha en rutine for hvordan slike hendelser skal rapporteres, og hvorledes man skal behandle slike rapporter for å unngå gjentagelse.

8. Med jevne mellomrom må man også spørre seg om systemet fungerer som forutsatt. Har man nådd målene? Settes nye mål? Er opplæringen tilfredsstillende? Fungerer ansvarsfordelingen?


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >