Accessibility Tools

Verneombudsordningen

Dagens verneombudssystem så dagens lys da vi i 1956 fikk Arbeidervernloven. Her var det nedfelt et krav om at det på arbeidsplasser skulle velges verneombud av og blant de ansatte. Den gang var det først og fremst arbeidernes sikkerhet i forhold til fysisk risiko man hadde i tankene. Det var enkle produksjonsprosesser hvor mennesket var en nødvendig del i forhold til maskiner og teknisk utstyr. Verneombudets oppgave var å påse at medarbeidere arbeidet under så trygge forhold som mulighetene tilsa, og at man i størst mulig grad forsøkte å unngå direkte farer i det daglige arbeid.

I dag har vi et annet risikobilde knyttet til de fleste yrker og arbeidsforhold. På mange måter kan man si at situasjonen i dag både er enklere og mer komplisert på samme tid. Når det gjelder de rent fysiske farer så er disse stort sett sterkt redusert ved at maskiner og teknisk utstyr er underlagt sikkerhetskrav som myndighetene stiller overfor produsenter og leverandører. Imidlertid har risikoen økt sterkt på andre områder, og dette har i første rekke å gjøre med forhold som arbeids/tidspress, ny teknologi, endrede samfunnsforhold, endrede organisatoriske forhold etc. Verneombudets oppgave i forhold til å påse at man har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø har altså endret seg. Men fortsatt er ligger det grunnleggende kravet fast, nemlig å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. (Arbeidsmiljøloven § 6-2)

Hvordan er status for verneombudet i dag? Sintefs rapport "Partner for Arbeidsmiljø" (november 2007), tar for seg hvordan norske verneombud ser på seg selv og sitt arbeid som verneombud. Denne rapporten konkluderer med at verneombudsordningen stort sett fungerer tilfredsstillende, men at ordningen sliter med lav status. Gjennom møteplasser som Forum for Verneombud arbeides det for at både status og kompetanse økes, og det understrekes også i rapporten behovet for slike tilbud.

Verneombudsordningen vil utvilsomt være et viktig element i arbeidsmiljøarbeidet i tiden fremover. I takt med et arbeidsliv i stadige endringer må verneombudet kjenne til de konsekvenser dette kan få for arbeidsmiljøet. Vi skal arbeide for at Forum for Verneombud blir en god medspiller for verneombudet også i fremtiden.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >