Accessibility Tools

onsdag, 03 januar 2024 15:07

Opprette Arbeidsmiljøutvalg – hvordan gjør vi det?

AMU web

 

Når virksomheten passerer 30 ansatte er dere forpliktet til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Er det mellom 10 og 30 ansatte kan den ene part kreve at AMU opprettes. Da oppstår en del spørsmål som må avklares, f.eks.:

- Hvem skal delta i utvalget? Må toppleder være en av medlemmene?
- Skal vi velge eller utpeke disse?
- Hvem skal lede AMU?
- Hva bør være stå på agendaen i første møte? Hvilke saker bør vi jobbe med?
- Hvor ofte skal vi ha møter?
- Hva bør være vår målsetting med AMU?
- Hvem rapporterer vi til?
- Hvilken myndighet har vi, egentlig? Hva kan AMU beslutte?

Nedenfor har vi satt opp 5 trinn for virksomheter som skal etablere et AMU for første gang.
Sentral lov og forskrift:
Arbeidsmiljøloven og
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

 

1. trinn: Finn en «prosjektleder»
Prosjektleders oppgave er å sikre at AMU blir opprettet og at første møte blir avholdt. Prosjektleder bør ha «alle fullmakter» og rapportere til daglig leder eller HR-sjef.


2. trinn: Valg og utpeking av medlemmer
Valget skal være hemmelig og skriftlig. Valget ledes av et valgstyre slik som nevnt i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2. Enhver arbeidstaker og lokal fagforening har rett til å foreslå kandidater. Valgstyret skal gjøre kandidatenes navn samt forslagsstilleren kjent før valget.

AMU skal ha like mange medlemmer fra hver side. Ledelsen peker ut sine representanter, mens de ansatte velger sine ved flertallsvalg. Alle representanter skal ha en vararepresentant.

Har virksomheten hovedverneombud, så skal han/hun være med i AMU. Fagforening(er) som organiserer flertallet av de ansatte kan utpeke ansatte-representant til AMU. Medlemmene velges for to år ad gangen.

Hvor mange medlemmer skal AMU ha? Minst fire (to fra hver side). Noen ganger er det opp til 10 medlemmer, men det kan fort bli for mange.

Bedriftshelsetjenesten: Dersom dere har det, så har de møterett og talerett, men ikke stemmerett.

3. trinn: Skriv agenda og innkall til første møte
En standard agenda kan være:
- Valg av utvalgets leder
- Hva er vårt mandat?
- Hva sliter vi med? Hvilke risikoanalyser har vi? Hvilke risikoanalyser trenger vi? Hva er vårt sykefravær? Ulykkesstatistikk?
- Lag en årsplan. Hvilken type saker skal behandles på hvilke møter? (se pkt 6 i dette notatet)
- Hvor mange møter i året? Minst 2-4 møter, evt. flere.
- Alle AMU-medlemmene skal ha lovpålagt opplæring. Legg en plan for dette. Skal det være nettkurs, bedriftsinternt eller åpent kurs?
- Har vi et godt system for å lagre og gjenfinne møtedokumenter?

Innkalling, send ut i god tid!

4. trinn: Gjennomfør møtet
Valg av utvalgets leder og sekretær er første punkt.
(Leder skifter hvert år fra ledelsens representant til ansatterepresentant.)

5. trinn: Informer!
Informer om AMU til de ansatte og til styre og ledelse. Dersom dere tenker at «vi har ikke noe interessant å informere om», så kan det være at dere ikke jobber med de riktige sakene. AMUs saker bør interessere de fleste. AMU skal jobbe for et helsefremmende miljø – til beste for alle! HMS er å ta vare på produksjonsmidlene (ansatte og utstyr). Det bør interessere de fleste.

Noen typiske saker som AMU behandler (kilde Arbeidstilsynet)
Lovpålagte oppgaver for AMU:
- Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
- Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
- Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
- Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
- Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
- Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
- Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
- Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
- Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
- Utarbeide en årsrapport om arbeidet.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >