Accessibility Tools

Det aktive AMU-medlemmet

Gruppe Verneombud

Forslag til hva du som nytt AMU-medlem kan gjøre på eget initiativ

 

Hva kan du ta fatt i med en gang?

Er du nytt AMU-medlem så er det lett å føle seg litt usikker på hva du skal engasjere deg i, og hvor aktiv du skal være. Det er mange regler og oppgaver å holde rede på, og mange å forholde seg til.

 

Hovedoppgaven til AMU:

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

 

Hva innebærer det i praksis?  

Nedenfor har vi satt opp noen viktige oppgaver som du kan ta fatt i, uten å vente på at andre kommer til deg. Du vil gjøre viktige erfaringer, og sannsynligvis bli lagt merke til som et AMU-medlem som vil gjøre en forskjell.
(Du finner en pdf-utgave av artikkelen på medlemssidene)

 

12 ting du kan gjøre – uten å vente på andre

 

Hva

Kommentar

1

Bli kjent med dine medspillere

Aller først, bli kjent med de andre medlemmene i AMU. Hør hva de vil med AMU, og hvilken bakgrunn der har innen arbeidsmiljøarbeid, så du vet hva du kan «bruke» dem til, og forvente av dem.

Bli kjent med verneombudene, hvilke verneområder de har, og særlig bli kjent med hovedverneombudet, om dere har det. Snakk med dem og hør hva de forventer av deg, og fortell hva du forventer av dem.

Gjør deg kjent med Arbeidstilsynets hjemmesider. Der finner du veldig mye godt fagstoff om temaer, roller og ansvar. De har også en svartelefon som vi anbefaler deg å bruke når du trenger råd om regelverket.

Meld deg inn i AMU-forum hos HMS Norge. De har gode nettressurser.

2

Bli kjent med risikovurderinger, Sikker Jobb Analyse, og vernerunder

Få tak i virksomhetens risikovurderinger.   Sett deg inn i farer og utfordringer. Forstår du dem? Er de gode og dekkende, synes du? Gjøres risikovurderinger regelmessig? I samarbeid med de arbeidstakerne det gjelder?

Snakk med de som er ansvarlig for utarbeidelse av risikovurderingene, om du trenger mer informasjon og kunnskap.

Gjør dere Sikker Jobb Analyse - SJA*) ? Hvis ja, synes du de er gode og dekkende?

Få tak i vernerundeskjemaene. Synes du de er gode og dekkende? Gjøres vernerunder ofte nok? Er de riktige folkene med og gjennomfører? Blir de fulgt opp på en god måte?

3

Bli kjent med sykefraværsstatistikk, ulykkesstatistikk og avviksrapporter

Bli kjent med sykefraværet i virksomheten, kort- og langtidsfravær. Finn ut hvordan dere jobber med å forebygge fravær og hvordan dere følger opp de som er ute på grunn av sykefravær.

Kan det være at noe av fraværet er arbeidsrelatert? Snakk med relevante ledere og eventuelt bedriftshelsetjenesten.

Bli kjent med ulykkes- og skadestatistikken – dersom dere har skader. Hvordan jobber dere med å begrense skadeomfang og - konsekvens?

Bli kjent med avvikssystemet. Hva registreres? Registreres alt som er viktig? Hvordan analyseres avvik og hvordan blir de fulgt opp?

Bli kjent med vernerundeskjema og – rutiner. Fanger de opp det vesentlige?

Blir avvik fulgt opp på en god måte?

4

Bli kjent med tidligere arbeidsmiljøundersøkelser

Skal du kunne gjøre en god jobb som AMU-medlem, må du vite hvordan folk har det. Finn frem rapporter fra tidligere arbeidsmiljøundersøkelser.

Hva er bra? Kan opplegget forbedres for å fange det vesentlige? Ble undersøkelsene fulgt opp på en god måte?     

5

Bli kjent med om der planlegges tiltak som kan ha betydning for arbeidsmiljøet

I AML § 7.2 står det konkret at AMU skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,

Finn ut om det er omorganisering, nedbemanninger, nye arbeidsprosesser, nye lokaler osv. på gang. Du trenger ikke vente på at de kommer til deg.

6

Bli kjent med referat og protokoll fra de siste AMU-møtene, og AMUs årsrapport for fjoråret

Få tak i referat fra de seneste AMU-møtene for å se hvilke saker som er behandlet, og hvordan de er behandlet. Det gir en pekepinn på hva du har i vente.

7

Vet alle at du er sitter i AMU?

En del AMU-medlemmer lever anonyme liv. Det er ikke nødvendig. Du kan bidra til at din rolle som AMU-medlem blir kjent og respektert av alle i virksomheten.

Hvordan kan det gjøres? Når alle vet hvem du er og hva ditt ansvar er, kan de lettere komme til deg med saker som angår arbeidsmiljøet, og som kanskje kan være en sak for AMU.

8

Er internkontroll-forskriften oppfylt (§5) i din virksomhet?

HMS-håndbok

HMS-plan

Internkontrollforskriften er selve kjerne-bestemmelsen i HMS-arbeidet. Som AMU-medlem skal du påse at virksomheten har oppfylt alt som står i § 5 i forskriften. De fem siste punktene skal være dokumentert skriftlig. Få tak i disse dokumentene, og les dem. Er forskriften oppfylt, synes du?

Sjekk også at de første tre punktene (som ikke skal dokumenteres skriftlig) er oppfylt.

Legg spesielt merke til § 2 i Internkontrollforskriften: Ledelsen skal også sørge for at alle arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

Lever virksomheten opp til dette kravet?

Få tak i virksomhetens HMS-håndbok. Der vil du finner du nyttig stoff om målsetninger interne rutiner og mer til. Ofte er HMS-håndboken er ren lærebok i god HMS og et svar på om internkontrollforskriften er oppfylt.

Få tak i virksomhetens HMS-plan. Dekker den det vesentlige på en god måte?

9

Har Arbeidstilsynet noen gang vært på inspeksjon? Hvis ja, les rapporten(e)

Arbeidstilsynet gjennomfører 10-12000 tilsyn hvert år. Mer i noen bransjer enn andre. Har de vært hos dere? Hvis ja, se på rapporten de skrev. Fikk dere noen pålegg? Ble de fulgt opp?

10

En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøportalen

Gjør deg kjent med de to nettstedene www.enbradagpajobb.no, og www.arbeidsmiljoportalen.no


Her kan du finne mye nyttig stoff om arbeidsmiljøutfordringer, helseplager, sykefraværsårsaker, med mer, for din bransje og ulike typer yrker i din virksomhet.

11

Få oversikt over AMUs plan (Årshjul) for kommende/inneværende år

De fleste AMU lager et Årshjul, som er en plan for hvilke temaer de skal ta opp når gjennom året.

Gjør deg kjent med planen. Den sier mye om hva du har i vente.

12

Har alle tilstrekkelig og lovpålagt kurs og kompetanse?

Det er mange som skal ha HMS-kompetanse. Egentlig alle.

Verneombud, ledere og AMU-medlemmer skal ha lovpålagt HMS grunnkurs, slik som du går gjennom nå. Har de det? Det kan være greit å sjekke.

Husk også at alle ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse om risikofaktorer ved eget arbeid, og hvordan disse kan motvirkes.

   

Hva annet kan du gjøre uten å vente på at andre kommer til deg?

 

 

*) En SJA skal gjennomføres av oppgaver som skal utføres. Det er en systematisk gjennomgang og en ny aktivitet eller oppgave på en arbeidsplass, der det kan oppstå farlige situasjoner. Sikker jobb analyse gjøres særlig i bransjer som bygg- og anlegg og elektro, men gjelder alle nye oppgaver som kan innebære risiko.

Noen av disse punktene gjør du bare én gang, som nytt AMU-medlem. Andre punkter kan du med fordel komme tilbake til flere ganger.

 

 

AML § 7.2 - Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

(1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.(2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

  1. spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
  2. spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
  3. planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,
  4. andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
  5. etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,
  6. helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

(3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6.

(4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningen gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget.

(5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse.

(6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >