Accessibility Tools

Det aktive verneombudet

GodeKolleger Web AdobeStock 633488343

Er du nytt verneombud, er det lett å føle seg litt usikker på hvor man skal begynne. Det er mange regler og oppgaver å holde rede på, og mange folk å forholde seg til.

Hovedoppgaven din er å

  • Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet
  • Påse at ledelsen legger til rette for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Hva innebærer det i praksis? Nedenfor har vi satt opp noen viktige oppgaver som du kan ta fatt i med en gang, uten å vente på at andre kommer til deg. Du vil garantert lære noe, og bli lagt merke til som et verneombud som vil gjøre en forskjell.
(Du finner en pdf-utgave av artikkelen på medlemssidene)

 

15 ting du kan gjøre

 

 

Hva?

Kommentar?

1.

Lag en avklarings-avtale med leder

Lag en avtale med din leder om hva ditt ansvar og dine oppgaver er som verneombud og hvordan du kan passe det inn med ditt vanlige arbeid.

 

2.

Bli kjent med dine medspillere

Snakk med eventuelle andre verneombud, hovedverneombud, arbeidsmiljøutvalg, fagforenings-tillitsvalgte om deres erfaringer med vernearbeidet.

Gjør deg kjent med Arbeidstilsynets hjemmesider

.  

3.

Bli kjent med verneområdet

Gå en runde. Snakk med folk.

Hva forventer de av deg?

Hva forventer du av dem?

 

4.

Bli kjent med risikovurderinger og vernerunder

Bli kjent med risikovurderinger og vernerunder

5.

Bli kjent med sykefraværsstatistikk og skadestatistikk og avviksrapporter

Studer risikovurderinger som gjelder ditt verneområde. Snakk med de som har utarbeidet disse dokumentene, slik at du forstår dem. Bli også kjent med vernerundeskjemaene

 

6.

Bli kjent med tidligere arbeidsmiljøundersøkelser

Ble undersøkelsene fulgt opp godt siste gang?

 

7.

Delta i planlegging av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet

Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Du skal involveres så tidlig som mulig i omorganisering, nedbemanninger, osv.

 

8.

Forbered din første vernerunde

Finn frem skjemaet fra sist.

Er det dekkende?

Når skal neste vernerunde være?

Hvem skal delta? Er du forberedt?

 

9.

Vet alle at du er deres verneombud?

Sørg for å gjøre din rolle som verneombud blir kjent.

Hvordan kan det gjøres?

 

10.

Er internkontroll-forskriften oppfylt (§5) i din virksomhet?

Internkontrollforskriften er selve kjerne-bestemmelsen i HMS-arbeidet.

Som verneombud skal du påse at ledelsen har oppfylt alt som står i § 5 i forskriften.

De fem siste punktene skal være dokumentert skriftlig.
Få tak i disse dokumentene, og les.
Få tak i virksomhetens HMS-håndbok. Les den.
Få tak i virksomhetens HMS-plan. Dekker den det vesentlige på en god måte?

 

11.

Har alle tilstrekkelig HMS- kompetanse?

Har alle ledere, verneombud, AMU-medlemmer og ansatte relevant og tilstrekkelig HMS-kompetanse?

Minn de ansatte om at de skal «medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid». (AML § 2.3)

 

12.

Referat og protokoll fra tidligere AMU-møter. Årsrapport

Dersom dere har AMU: Få tak i referat fra de seneste AMU-møtene og årsrapport for AMU.

Les og forstå hva de driver med.  

 

13.

Har Arbeidstilsynet noen gang vært på inspeksjon?

Har Arbeidstilsynet noen gang vært hos dere?

Hvis ja, se på rapporten de skrev.?

 

14.

En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøportalen

Gjør deg kjent med de to nettstedene www.enbradagpajobb.no og www.arbeidsmiljoportalen.no

 

15.

Lag en plan for eget arbeid

Du kan ikke gjøre alt på en gang.

Lag en plan for hva du vil gjøre kommende år

 

 

Ditt eget forslag

Hva annet kan du gjøre uten å vente på at andre kommer til deg?

 

 

Arbeidsmiljøloven § 6-2. Verneombudets oppgaver

(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. Første og andre punktum gjelder tilsvarende for innleide arbeidstakere og for selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. (2) Verneombudet skal særlig påse:

  1. at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,
  2. at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,
  3. at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,
  4. at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
  5. at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til § 5-2 blir sendt,
  6. at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt.

(3) Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Arbeidsgiveren skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget.

4) Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1.

5) Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle feil og mangler som er påvist.

(6) Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiveren.

(7) Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >