Accessibility Tools

Har dere ansatte som jobber fra hjemmekontor? Ny forskrift fra 1. juli 2022!

Skrevet av Jarle Hellum

AdobeStock 309981240 web

 

Begrepet arbeidsmiljø er ikke hugget i stein. Endringer vil stadig skje gjennom endrede måter vi jobber på og organiseringen av arbeidet. En stor endring har skjedd de siste 2 årene ved at hjemmekontor har blitt en vanlig måte å organisere arbeidet på.
Den 1. juli trer den nye hjemmekontorforskriften i kraft. Forskriften erstatter forskrift fra 2002, som i mange år var en «godt gjemt forskrift», men som med pandemien fikk nye bein å gå på. Det var imidlertid en del forhold som den gamle forskriften ikke tok høyde for – og et viktig punkt var å få med krav til psykososialt arbeidsmiljø. Det var derfor behov for å gjøre endringer, altså i form av ny forskrift.

På Regjeringens nettsider leser vi at endringene vil omfatte:
 - en tydeliggjøring av når forskriften gjelder. (Vår kommentar: Det forutsetter bl.a. at det dreier seg om en fast ordning, og ikke sporadiske løsninger)
 - et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
 - en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
 - at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
 - at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Du finner forskriften her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-07-05-715

 


Hva gjør verneombud og AMU?

Bestemmelsen i dagens forskrift om verneombud og AMU videreføres. Den sier at:
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, samt påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem.
Verneombud har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

I praksis innebærer dette at VO og AMU skal påse at arbeidsgiver har gjort det forskriften stiller av krav i forhold til hjemmekontor (Se nedenfor om arbeidsgivers plikter) og at dette inngår i virksomhetens HMS-system. Blant viktige oppgaver i den forbindelse er å utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere eventuell risiko.


Hva gjør arbeidsgiver?

Arbeidsgiver skal;
- Sørge for at det inngås avtaler for de det gjelder og at det gjøres i henhold til kravene i forskriften.
I tilfelle pålegg fra myndighetene (Korona-liknende tilfeller) gjelder spesifikke krav om generell informasjon til de ansatte)
- Forsikre seg om at fysisk og psykososialt arbeidsmiljø er fullt forsvarlige Men: Arbeidsgiver har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.
I forhold til det psykososiale: Svekket følelse av jobb-fellesskapet vil kunne være en utfordring for mange når det jobbes mye hjemmefra. Hva gjør arbeidsplassen for å skape sosiale møtepunkter?
- Sørge for at hjemmearbeidsplasser inngår i virksomhetens HMS-system, først og fremst ved kartlegging av risiko samt tiltak for å redusere disse. (obs; Ikke glem det psykososiale!)
- Påse at kravene til arbeidstid overholdes.

Hva gjør den enkelte arbeidstaker?

Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. (forskriftens paragraf 3)

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >