Accessibility Tools

Ofte stilte spørsmål om AMU

Ofte stilte spørsmål om AMU

Like mange fra ledelsen og de ansatte, ofte 2-4 fra hver side

Folk med erfaring og ekte engasjement for arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Arbeidstakere velger sine representanter til AMU. Arbeidstakernes representanter velges normalt ved flertallsvalg. Hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte. Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare som ansattes representanter. Valget skal være skriftlig og hemmelig.

Arbeidsgiver utpeker sine representanter. En representant fra øverste ledelse i virksomheten skal alltid være med i AMU.

To år (av gangen)

Det vanlige er 2 møter om våren og to om høsten. Men det kan være mer, eller mindre, etter behov.

Ansattes representant og ledelsens representant annethvert år.

BHT har en faglig rolle. De har møterett, men ikke stemmerett. De kan gjennomføre undersøkelser (på forespørsel fra ledelsen) og uttale seg om forhold som gjelder arbeidshelsen, generelt og spesielt for virksomheten.

I utgangspunktet har alle en stemme hver. Men ved stemmelikhet, er det lederens stemme som gjør utslaget.

AMU har ansvar for å overvåke, diskutere og anbefale. Det er ledelsen som har ansvaret for å iverksette tiltak.

Nei, med mindre det er snakk om overtidsarbeid i forb. med AMU. Da må dette avtales på forhånd.

Nei, det er hovedverneombudet (HVO) som koordinerer verneombudene.  Verneombudet har en fri stilling.

HVO leder vanligvis AMU annet hvert år.

Ja, alle medlemmer - både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden - skal ha opplæring iht. regler i Forskrift om organisering ledelse og medvirkning § 3-18 og 3-19.  NB! Opplæringskrav gjelder også for vara-medlemmer. Dette står ikke skrevet direkte noe sted, men Arbeidstilsynet krever det.

Ja, i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-11 skal alle medlemmer ha stedfortreder.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har vanligvis ikke en rolle i konkrete varslingssaker. AMU har likevel en viktig rolle i å utforme, implementere og evaluere virksomhetens arbeid med varsling og varslingsrutiner. AMU bør være orientert om antall varslingssaker, hvilke kritikkverdige forhold disse sakene gjelder og hvordan sakene blir håndtert og løst. (Kilde: Arbeidstilsynet)

Når det gjelder AMU og beregning av antall ansatte så gjelder bestemmelsen i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7. Denne bestemmer at: 

Ved avgjørelsen av om arbeidsmiljøutvalg skal opprettes, legges det gjennomsnittlige antall arbeidstakere i løpet av siste kalenderår til grunn. Ved beregningen av antall arbeidstakere skal enhver som arbeider minst 20 timer i uka, regnes med.

Alle arbeidstakere, uavhengig av stillingsstørrelse, har stemmerett ved valg av verneombud og de ansattes representanter til arbeidsmiljøutvalget. Det er bare leder og den som leder virksomheten i leders fravær som ikke har stemmerett.

Nei, innleide er ikke med i AMU, men de skal telles med i vurderingen om man plikter å opprette AMU i virksomheten.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >