Accessibility Tools

onsdag, 03 januar 2024 15:14

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AMU meeting

 

AMU er en lovpålagt møteplass som alle virksomheter med mer enn 30 ansatte MÅ ha. (Arbeidsmiljøloven kapittel 7). I virksomheter mellom 10 og 30 ansatte kan den ene av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) kreve at det opprettes AMU. (Arbeidsmiljøloven § 7-1)

Arbeidsmiljøutvalget er ofte ikke godt nok kjent

En undersøkelse HMS Norge gjorde viste at skremmende mange ikke visste hva AMU er, og hva de gjør. AMU har en viktig rolle i å informere om hva de arbeider med. Da kan de best bidra til en bedre kultur og bli en enda mer helsefremmende arbeidsplass.

Hvordan er det hos dere?


Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

AMU skal behandle alt som angår arbeidshelsen og den interne vernetjenesten. Dette innebærer særlig:
- Spørsmål om opplæring som har betydning for et trygt og godt arbeidsmiljø
- Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, omorganisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak
- Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
- Helsespørsmål knyttet til arbeidstidsordninger
- Spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne
- Gjennomgå alle rapporter om
   - sykefravær
   - yrkessykdommer
   - arbeidsulykker
   - tilløp til ulykker
- AMU skal søke å finne årsaken til ulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse
- AMU kan vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet
- Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner

 

Hva er egentlig arbeidsmiljøutvalgets funksjon?

AMU skal fungere som:
- Beslutningsorgan
- Tilsynsorgan
- Rådgivningsorgan
- Styringsorgan
- Koordinerende organ
- Samarbeidsforum
Det vanlige er at AMU anmoder ledelsen om å iverksette tiltak. AMU er sjelden selv utøvende organ, men de skal følge grundig med på alt som angår medarbeidernes helse og sikkerhet.

 

Skreddersydd kurs for AMU-medlemmer

Arbeidsmiljøloven § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18. krever at alle medlemmer i utvalget skal gjennomføre et grunnleggende kurs på lik linje med verneombud.
HMS Norge tilbyr nettbasert AMU-kurs og bedriftsinterne kurs.

 

Arbeidsmiljøutvalget som samarbeidsorgan

AMU er et samarbeidsorgan, og kan være kjernen i arbeidsmiljøarbeidet. Her kan ledelsen og ansatte møtes på like fot, for å drøfte fritt hvordan man kan sikre langtidsfriske og langtidsproduktive medarbeidere. Hver deltaker har én stemme. Ingen har streikerett, bare stemmerett. I AMU er man noe i kraft av sin kompetanse og innsikt. Derfor er AMU et viktig forum for gode faglige diskusjoner og anbefalinger. AMU fungerer ganske godt de fleste steder. Allikevel er AMU noen steder mer et pliktløp der deltakerne ønsker at møtene skal være kortest mulig. Man orienterer og tar saker “til etterretning”. Beslutningene tas jo allikevel “i linjen”? I så fall går man glipp av en god mulighet.

 

Kompass i arbeidsmiljøarbeidet

AMU skal ikke gjøre jobben, og har ikke operativt ansvar. Vi kan si at AMU er kompasset i arbeidsmiljøarbeidet De skal peke på utfordringer og muligheter og angi en retning, en vei å gå, som ledelsen tar videre på best mulig måte.
AMU CirkleWithSatelites


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >