Accessibility Tools

AMUs årsplan

Skrevet av Jarle Hellum

Årsplan for arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kan ikke jobbe med alt samtidig. Det er nødvendig å spre oppgavene ut over året. Hvilke saker skal AMU jobbe med gjennom året?

Dette vil naturligvis variere, det er store forskjeller både i forhold fra bransje til bransje og fra virksomhet til virksomhet. De fleste lager en årsplan og et årshjul, slik at man kan konsentrere seg om noen få, viktige ting av gangen.
(Du finner maler for årshjul på: Medlemssider/ Verktøykassen /Øvrige skjema og maler)

 

Krav i lov og forskrift

Kravene til hva AMU skal jobbe med er beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 7.2, og Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning (OLM § 2.3)

Her er de viktigste arbeidsområdene, og hvilke spørsmål man kan jobbe med.

 

Bedriftshelsetjenesten

Avtalen med bedriftshelsetjenesten bør gjennomgås årlig. Får vi det som er avtalt? Får vi den kompetansen og de tjenestene vi virkelig trenger og ønsker oss? For mye eller for lite? Bør avtalen revideres?

Vernetjenesten

Er det valgt (mange nok) verneombud? Har disse fått lovpålagt opplæring? Er verneområdene klart definert? Inndelingen i verneområder bør revideres/gjennomgås årlig.

Opplæring

Planlegges det å tas i bruk nye maskiner eller arbeidsprosesser som krever opplæring? Er det tilkommet nye, psykososiale trusler som krever spesiell opplæring (for eksempel i forhold til konflikter, vold og trusler?)

Ombygging

Foreligger det planer om nye lokaler, prosesser eller ombygging som forventes å påvirke arbeidsmiljø og – utførelse, eller krever samtykke fra Arbeidstilsynet? Legg det inn i årsplanen, og involver AMU tidlig! (Om virksomheten planlegger ombygging, kan det være aktuelt å opprette et underutvalg til AMU)

Arbeidsmiljøkartlegginger

AMU bør gi råd til hvilke undersøkelser og kartlegginger som gjøres, hvordan de følges opp. Som regel er dette planlagt god tid i forveien, og kan enkelt legges inn i en årsplan.

Arbeidstidsordninger

AMU bør en gang i året vurdere helseaspektet ved arbeidstidsordninger, særlig skiftarbeid og evt. nattarbeid. Eventuelle helseaspekter ved hjemmekontor bør også vurderes.

Ulykker

AMU skal ha god innsikt i omgang av, og typen ulykker og nestenulykker man har i virksomheten, og hvilke systemer og rutiner man har for å kartlegge, forebygge og følge opp disse. Dette kan behandles i AMU flere ganger årlig, etter behov.

Sykefravær

Sykefraværsstatistikker bør fremlegges på hvert møte. Er fraværet stigende (eller synkende) bør man forsøke å forstå hvorfor, og i hvilken grad det er arbeidsrelatert, og om det er forhold ved jobben som kan skape uhelse og fravær.

Avviksrapporter

Avviksrapporter kan med fordel fremlegges på hvert AMU-møte, evt. hvert halvår. Måles det viktigste? Blir det fulgt opp på en systematisk og god måte? Har vi et passende avvikssystem?

Gjennomgå også eventuelle yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. (Lys, luft, støy, uteklima, inneklima, ergonomi med mer). Om relevant: Evaluere typen rapporter, hyppighet og hvordan de blir fulgt opp.

Tilrettelegging

Spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne bør gjennomgås i AMU. Ikke som saksbehandling, men hvilke rutiner og retningslinjer man følger. Det kan for eksempel gjelde behov for fysisk tilrettelegging (adkomst, arbeidsutstyr). eller tilrettelegging for ansatte med psyko-sosiale utfordringer.   Tilrettelegging er en viktig del av arbeidet for å være en helsefremmende arbeidsplass. Rutinene kan med fordel gjennomgås en gang i året.

Årsrapport for AMU

Utarbeide en årsrapport om arbeidet. Hva skal rapporten ta for seg? Hvem skriver den?   AMU bør også evaluere årlig informasjon om AMUs arbeid. Hvordan blir ansatte informert og involvert?

Handlingsplan for HMS-arbeidet

I Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §2-3. står det at AMU skal delta i å utarbeide en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Dette gjøres normalt en gang årlig.   Verneombud og arbeidsledere for de enkelte områder i virksomheten bør også delta under befaringen av områder som de er verneombud eller arbeidsleder for.

Introduksjon av nyansatte

AMU kan være med å fastsette retningslinjer for introduksjon og opplæring av nytilsatte om forhold som gjelder arbeidshelse og verne- og miljøarbeidet. Dette kan gjøres årlig.

Når skal sakene behandles i AMU?

Noen få saker er knyttet til årstid, slik som at årsplanen bør være klar før året begynner, og årsrapporten skrives når arbeidsåret er over. Ut over det må man skaffe seg oversikt over hvilke aktiviteter som er planlagt og når, slik at de kan innpasses på riktig AMU-møte. Antallet AMU-møter varierer, så det blir store individuelle tilpassinger fra virksomhet til virksomhet. En del saker vil naturlig bli ad hoc, men jo flere «faste poster» man har, jo mer forutsigbart blir utvalgets arbeid.


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >