AMU på 1-2-3

AMU motor kompass

Drivkraften i arbeidsmiljøarbeidet

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kan være både motor og kompass i virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Her møtes ledelse og medarbeiderrepresentanter jevnlig for å drøfte situasjonen for arbeidshelse og sikkerhet, og sikre et enda mer meningsfylt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte (AML § 1).

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

AMU skal særlig behandle:

  • Spørsmål om opplæring som har betydning for et trygt og godt arbeidsmiljø
  • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, for eksempel byggearbeider, innkjøp av maskiner, omorganisering 
  • Helsespørsmål knyttet til arbeidstidsordninger 
  • Spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne 
  • Gjennomgå alle rapporter om sykefravær, yrkessykdommer, ulykker med mer.
  • AMU kan vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet 
  • Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner

For mer: se AML § 7.2


Hvordan arbeider arbeidsmiljøutvalget? 

AMU kan i praksis fungere som beslutningsorgan, tilsynsorgan, rådgivningsorgan, styringsorgan, og ikke minst; samarbeidsforum.

Det vanlige er at AMU anmoder ledelsen om å iverksette tiltak. AMU er sjelden selv utøvende organ, men de skal følge grundig med på alt som angår medarbeidernes helse og sikkerhet.

123
Partssammensatt og likeverdig

AMU består av like mange representanter fra hver side, for eksempel 3 – 4 fra hver side. Ledelsen peker ut sine representanter, mens de ansatte velger sine. En representant fra øverste ledelse i virksomheten skal alltid være med i AMU.
Arbeidstakernes representanter velges normalt ved flertallsvalg. Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare. Der det finnes flere lokale fagforeninger som tilsammen organiserer et flertall av arbeidstakerne, kan fagforeningene utpeke de ansattes representanter. Medlemmene velges for to år av gangen.

Lovpålagt for mange virksomheter

AMU er en lovpålagt møteplass som alle virksomheter med mer enn 50 ansatte MÅ ha. (AML § 7-1). I virksomheter mellom 20 og 50 ansatte kan den ene av partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) kreve at det opprettes AMU. Dessuten kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere, der arbeidsforholdene tilsier det.

Motor eller supperåd?

Mange ledere ser på AMU som svært viktig for å utvikle en trygg arbeidsplass med langtidsfriske og langtidsproduktive medarbeidere. Andre ser på AMU som bortkastet tid. («Vi tar det i linjen»). Da overser man det helt sentrale at AMU er et samarbeidsorgan mellom likeverdige parter som kan skape engasjement og kunnskap rundt helt sentrale forhold for trivsel, engasjement og økt lønnsomhet. AMU er på mange måter hva du gjør det til.

Lykke til!


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >