Accessibility Tools

Mobbing, trakassering og det tause flertallet

Skrevet av Guro Skåre-Jullum

Mobbing og trakassering har stått på dagsorden i mange, mange år. Mobbing av elever, mobbing av de som arbeider aktivt med politikk, mobbing av ansatte som skiller seg litt ut. Det ser ut til å være vanskelig å bekjempe.

Vi som har hatt barn en stund kan huske at mobbeombudet i skolen for mange år siden sa: Slutt og se på mobberen og offeret. Sett søkelyset på de som lar det skje. Det tause flertallet. De som ikke selv mobber, men som i sin tause observasjon lar det skje. Det er her du kommer inn, og dine kollegaer.

Arbeidsmiljølovens § 2.3 – 2 (d) § 2-3. (Arbeidstakers medvirkningsplikt, arbeidstilsynet.no) sier at arbeidstaker skal:

  • d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,

Det er altså pålagt oss alle å gi beskjed om utilbørlig mobbing og trakassering, og å si ifra til en som kan gjøre noe med det. Men, hva med å si i fra til den som mobber, når du ser det? Det kan være veldig mye smartere, og her kommer refleksjoner på hvordan du kan gå fram, hvis det åpner seg en mulighet.

Så hvordan går du fram?

Arbeidstilsynet har ti gode råd til deg som ansatt, leder eller verneombud. Rådene er gode å løfte jevnlig på et personalmøte, slik at man sammen blir enige om hvordan vi gjør det her hos oss. Om man lager slike felles spilleregler blir det også lettere å si fra om du opplever tegn på utestenging eller trakassering. Her finner du dem: Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø (arbeidstilsynet.no). Sett det gjerne opp på HMS-planen, så glemmer man det ikke i en travel hverdag!

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sier at mobbing vil si å bli utsatt for gjentatte trakasserende handlinger over tid, der den som er utsatt opplever en makt-ubalanse i forhold til mobber, noe som gjør det vanskelig å forsvare seg mot handlingene. Dette er også et tema hos Likestillingsombudet (LDO) som har laget noen gode filmer på hva akkurat du kan gjøre når du observerer diskriminering.  Hvis du kan være uredd mot den som diskriminerer, kan du virkelig gjøre en forskjell. Hvem er det bra for?  LDO - Stå opp mot rasisme – du kan gjøre en forskjell.

Verdien med mangfold

Kjernen av arbeidet for å etablere et arbeidsmiljø uten mobbing og trakassering begynner gjerne før det er et problem. Så og si alle arbeidsforskningsinstitusjoner snakker om verdien av mangfold på jobben, og de understreker hvor viktig det er å ha ansatte som har forskjellig bakgrunn og perspektiv når det gjelder utdannelse, alder, erfaring og eget livsperspektiv.

Likevel kan det bli vanskelig når man i mangfoldets navn blir ansatt som «annerledes». Loveleen Rihel Brenna har en god refleksjon på dette i A-magasinet, der hun bruker eksempelet med hunden og påfuglen. Loveleen Rihel Brenna: – Alt raser, så reiser du deg igjen (Aftenposten.no):

"Tenk deg at du jobber i et firma der alle ligner på deg selv. Alle er hunder. Så bestemmer sjefen at hun vil øke mangfoldet for å styrke konkurransekraften. Hun henter inn en påfugl. Men det blir ikke som sjefen har tenkt. For påfuglens gedigne fjærdrakt er i veien hele tiden. Den river ned bilder fra veggene og PC- er fra bordene. For å overleve i dette arbeidsmiljøet må påfuglen samle fjærene og gjøre halen så liten som mulig. Så, med ett er det som gjorde påfuglen spesiell nå borte. Påfuglen er blitt som hundene, blitt som alle de andre. Sjefen er skuffet, resultatene ble ikke som ventet.

– Er du sjef, må du spørre deg selv om du tvinger påfuglen til å passe inn, eller om du er en leder som ser påfuglens potensial og muligheter, sier Brenna.
Selv har hun følt seg som påfuglen mange ganger.
– Og oppført meg som hunden også."

 

Arbeidet med å akseptere mangfoldet må begynne med å anerkjenne at det er bra for oss alle, også for deg selv. Hvorfor er det bra med mangfold akkurat der du jobber? Hvordan tar man imot nyansatte som kanskje ser litt annerledes ut eller har en annen erfaring enn det du selv har?

Her er en film som viser hvordan det kan være å bli tatt imot som ny på jobben, og et forslag til et nytt utgangspunkt: Ny på jobben fra IMDI: Ny på jobben. Filmen er god, og kan gjerne brukes som utgangspunkt for etiske refleksjoner der du jobber.

Når vi ser andre blir utsatt, og vi ikke griper inn, oppstår det en ubalanse mellom forventningene til oss selv og det vi faktisk gjør

 

shutterstock 573107074

I Norge opplever til enhver tid rundt fem prosent av arbeidstakere seg mobbet på jobben. I tillegg er det rundt 15 prosent som er utsatt for systematisk trakassering i jobbsammenheng uten at de nødvendigvis vil bruke merkelappen mobbing på det de opplever.
Mobbing er et relativt utbredt problem på mange arbeidsplasser og det har blitt funnet at mobbing er blant de viktigste arbeidsrelaterte risikofaktorene for både helseplager og sykefravær.

"det å anerkjenne andre og ta stilling mot mobbing og trakassering, gjør arbeidsmiljøet godt, men gir også deg selv god psykisk utvikling", STAMI

STAMI konkluderer at det å anerkjenne andre og ta stilling mot mobbing og trakassering, gjør arbeidsmiljøet godt, men gir også deg selv god psykisk utvikling. Du får det rett og slett bedre hvis du sier ifra! Det kan være viktig å nevne på et personalmøte der dere tar opp denne problematikken.
Forskerne var spesielt interessert i å undersøke hvordan det å gripe inn når man observerer mobbing av andre påvirker den mentale helsen til vitner. De samlet inn spørreskjemadata fra et representativt utvalg bestående av 1096 arbeidstakere i to runder med 18 måneders mellomrom. Dette studiedesignet gjorde det mulig å se på endringer i psykiske plager over tid.

På nettsidene til STAMI kan vi lese mer:

«Nielsen understreker at det er arbeidsgivers ansvar å motvirke mobbing på arbeidsplassen, og at det viktig å jobbe aktivt for å synliggjøre problemet. Arbeidsgiver har en viktig oppgave med være tydelige på at mobbing ikke skal tåles på arbeidsplassen og opplyse om hvilke konsekvenser mobbing kan ha.
Selv om resultatene fra studien viser at det å gripe inn i mobbesaker kan ha positive effekter, mener forskeren at man som vitne til mobbing bør gjøre en grundig vurdering av hvordan man skal gripe inn i en mobbesak.
I noen tilfeller kan det å direkte konfrontere mobberen føre til gjengjeldelse ved at man selv kan bli utsatt for trakassering og mobbing. Et bedre alternativ enn direkte konfrontasjon kan være å sende inn et varsel om mobbing som er i samsvar med de varslingsprosedyrene som finnes på arbeidsplassen, foreslår Nielsen.» (se Grip inn mot mobbing på jobben − og få det bedre selv - STAMI )

Selve forskningsrapporten (som er på engelsk) finner du her: Killing two birds with one stone. How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer - STAMI

Bli inspirert og inspirer alle i ditt verneområde! Si i fra når du ser dårlig oppførsel, på en konstruktiv og saklig måte. Snakk om det årlig på et personalmøte, så skal du se det blir bedre for alle på arbeidsplassen, og mangfoldet får vokse på en god måte. Plutselig sier du kanskje ifra neste gang når noen på en fest drar en dårlig vits med rasistisk undertone, eller i en butikk der noen blir utsatt for dårlig behandling? Da setter du gode spor!

 


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >