Accessibility Tools

Ubekvemme arbeidstider - nødvendig, men minst mulig

Skrevet av Christian H. Rafn
Ifølge Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 arbeider i alt 34 prosent av alle ansatte utenom ordinær dagtid i form av en skift- eller turnusordning eller en annen ordning. Det tilsvarer 850.000 personer.

NATTARBEID
Å jobbe om natten er nødvendig i mange bransjer, som f.eks. helse og omsorg, bygg og anlegg, transport, hotell. Men det bør begrenses der det er mulig.

Webinar 4. mai
Velkommen til webinar om skiftarbeid 4. mai!. Her får du vite mer om prosjektet og funnene. I tillegg presenterer vi satsingen A-TID, som skal gi et bedre data- og kunnskapsgrunnlag om samspillet mellom arbeidstidsordninger og helse og sikkerhet blant arbeidstakere i Norge. Virksomheter som deltar vil få mulighet til å sammenlikne egne data med bransjesnitt og få tilpassede råd.

 

Forbudt i utgangspunktet, men…
I utgangspunktet er nattarbeid forbudt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11. Vurderingen skal ta utgangpunkt i hvorvidt nattarbeid er nødvendig av produksjonsmessige grunner, eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov. Godkjennelse til å utføre nattarbeid innvilges av Arbeidstilsynet. Virksomheter som er bundet av tariffavtale må naturligvis forholde seg til disse, som kan inneholde særskilte bestemmelser om nattarbeid
Forsvarlig arbeidstid
I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før iverksettelse. Dersom man jobber om natten, så skal arbeidstiden også være forsvarlig i henhold til arbeidsmiljøloven § 10–2. Virksomheten må derfor også foreta en forsvarlighetsvurdering av arbeidet før arbeidstakerne settes til arbeid.

 

Vernetjenestens rolle
Verneombud og AMU har en svært viktig rolle når det gjelder forsvarlighetsvurderingen. De ansatte som jobber om natten skal spørres om det er ok, og de skal følges opp for å sikre at nattarbeidet ikke får negative konsekvenser for helsa. En typisk jobb for bedriftshelsetjenesten. Det er ikke nok å si at «hører har ikke hørt noe, så er det sikkert ok». Man skal aktivt undersøke! Verneombud og AMU skal påse at ledelsen følger opp her.

Arbeidsmiljølovens § 10-2:

Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.
Arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten har rett til fritak fra den arbeidstidsordning som gjelder for arbeidstakergruppen, dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

 

Kvelds- og nattskift kan føre til helseplager
STAMI (Statens Arbeids-Mijø-Institutt) har studert risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos skiftarbeidere som jobber dag, kveld og nattskift og sammenlikner dem med dagarbeidere som blir fulgt parallelt.
Prosjektet viser at roterende skiftarbeid som inkluderer nattskift i industrien kan øke risikoen for fremtidig hjerte- og karsykdommer.

Mennesker er «dagdyr»
Årsaken til at nattarbeid kan øke faren for hjerte og karsykdommer, kan enkelt forklart være fordi mennesker er «dagdyr», ifølge forskeren. Når vi er våkne om natten, kan det forstyrre den biologiske klokken. Dette kan påvirke nesten alle kroppens celler, vev og funksjoner.

Forstyrret døgnrytme kan være en forklaring på en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Søvnforstyrrelser kan dessuten påvirke negativt i form av økt betennelse. Studiene antyder videre at skiftarbeid som inkluderer nattarbeid, kan være forbundet med økt fortetting av halspulsåren.

Skiftarbeiderne har også økte nivåer av enkelte betennelsesmarkører i blodet, sammenlignet med dagarbeiderne, sier Stami.

Trening
Stami har testet effekten av fysisk aktivitet. En gruppe gjennomførte høyintensitetstrening i 17 minutter tre ganger per uke og ble sammenlignet med en gruppe som ikke fikk et veiledet treningsprogram. Resultatene viser en forbedring hos dem som deltok i det treningsprogrammet.

Støv
Samtidig finnes det andre faktorer som også kan tenkes å ha en påvirkning på utvikling av tidlige tegn på hjerte- og karsykdom. I industribedrifter vil det for eksempel være en god del støv.

HMS Norge har laget et webinar om arbeidstider med Dagfinn Matre fra Arbeidstilsynet. Du finner det under Webinar på medlemssidene.

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >