Accessibility Tools

Hvordan definere et verneområde?

Skrevet av Guro Skåre-Jullum

Et medlem spør hvordan man organiserer verneområder og dermed krav til verneombud når virksomheten er delt opp i flere mindre enheter. Vedkommende skriver:
"Vi har havnet i en diskusjon der vi diskuterer hvor mange verneområder vi skal ha. Etter omorganisering har en avdeling fått flere underhus, som ligger langt fra hverandre. Innholdet i arbeidet er ganske likt, men de psykososiale utfordringene varierer. Antall ansatte varierer mellom 7 – 15 på hvert hus. Hva bør rammene være på våre diskusjoner, for å komme til en best mulig konklusjon?"

 

Takk for et godt spørsmål som det ikke er så lett å svare på. Derfor er det viktig å se på lovens tekst. Der finner man tilsynelatende et ganske enkelt og detaljert svar, men det ligger noen forbehold i teksten som er verd å reflektere over. Det står blant annet:

«§ 6-1. Plikt til å velge verneombud
(1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. (…)
(2) Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte. (…)»
Legg merke til valg av ord i lovteksten. Partene kan finne en annen løsning, om det er under 10 ansatte. Her ligger det et valg, men partene må være enige og det skal være skriftlig. Da er det en juridisk bindende avtale. Derfor bør den være tidsavgrenset, tenker jeg.
Om antall verneområder strammer loven grepet om hva man kan velge selv. Det står at hver avdeling eller skift skal ha eget verneombud (med mindre det er under ti ansatte), men begrepet i alminnelighet åpner for andre løsninger,...

Les hele artikkelen på medlemssidene under "Fagstoff"

 

 

 


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >