Kartlegging, helse-, miljø- og sikkerhet

Kartlegging av helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer er alt fra undersøkelser av hvordan medarbeiderne trives og samarbeider, til undersøkelser av fysiske forhold. Det dreier seg også om å få oversikt over nødvendig dokumentasjon, aktuelt regelverk mm.


Hensikten med kartlegging er naturligvis å avdekke forhold som direkte eller indirekte kan få uheldige konsekvenser for de ansatte og/eller virksomheten.
Risikovurdering er et helt sentralt tema i forhold til HMS-arbeidet. Her går man systematisk frem og ser på sannsynlighet og konsekvens for ulike forhold i virksomheten: Er det noe i den daglige drift som kan være skadelig? Hvor stor er risikoen? Det kan være belastningslidelser, yrkessykdommer, personalkonflikter, støy, risiko for brann, fare for forurensning av det ytre miljø, skade på kunde/bruker som følge av virksomhetens produkter og tjenester osv.

Et kartleggingsskjema kan brukes som en rettesnor for hva du skal se etter, og gir dessuten oversikt over hva som er gjort og hva som bør gjøres. Skjemaer som benyttes bør tilpasses virksomheten.
I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stilles det et generelt krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Husk:
Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

 

05 BILDE Fotolia 36584916 XS


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >