Accessibility Tools

Arbeidsplassen

ARBEIDSPLASSEN

Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Det skal særlig sørges for at:

• arbeidsrom, atkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet ut fra den virksomhet som skal drives,
• forurensninger i form av støv, røyk, gass, damp, genererende lukt, påvirkning fra biologiske faktorer og stråling unngås med mindre det er på det rene at forurensningen ikke kan medføreuheldige belastninger for arbeidstakerne.
• det tas nødvendige forholdsregler for å hindre at arbeidstakerne skades ved fall eller av fallendegjenstander eller ras,
• sanitæranlegg og velferdsrom er tilfredsstillende i omfang og utførelse,
• arbeidsrom, sanitær- og velferdsrom m.v. blir holdt ved like og er rene og ryddige,
• arbeidsplassen innredes og utformes på en slik måte at uheldige fysiske belastninger forarbeidstakerne unngås.

Arbeidsplassen skal innrettes slik at det kan sysselsettes arbeidstakere av begge kjønn. Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for arbeidstakerne, skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne.

Sett fra den enkelte arbeidstakers side vil arbeidsplassens utforming i videste forstand også omfatte forhold som:

• arbeidsinnhold, organisering, kommunikasjon og styring
• arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling
• personlig utvikling og kunnskapstilførsel
• mulighet for selv å påvirke arbeidssituasjon
• arbeidstid og stress

En arbeidsplass er i dag sammensatt av flere faktorer hvorav samarbeidsforhold kanskje er en av de viktigste. De forhold som man kan si beskriver en arbeidsplass vil bli oppfattet ulikt fra arbeidstaker til arbeidstaker. For at man skal oppnå et så godt resultat som mulig når det er snakk om arbeidsplassen er det viktig at det leggestil grunn en så stor grad av helhetsvurdering som mulig. Dette betinger at de berørte arbeidstakere deltar i prosessen slik at man ikke løser ett problem for i neste omgang å ha skapt et nytt.

Referanse:
Arbeidsmiljøloven / Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning / Arbeidsplassforskriften / Forskrift om utførelse av arbeid

Verneombudets oppgave:

Gjør deg opp en mening om arbeidsplassene innen ditt verneområde utgjør en risiko for dine kolleger.- Er det tekniske forhold som bør forbedres?

• Er det behov for opplæring?
• Bør arbeidet organiseres på en annen måte?
• Er kollegene motivert til å ta ansvar for sin egen sikkerhet?
• Er tidligere vedtatte forslag til forbedringer gjennomført?


.
Kopirett 2023 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >