+47 22 47 09 90
post [at] hmsnorge.no
Logg inn Registrer

Logg inn

FAQs - FAQ

Det viktige er at verneombudet har nær kontakt med de man skal være ombud for. Da må antall settes ut fra en slik vurdering.

En vernerunde er rett og slett å ta en runde innenfor det område og med de kollegene man er ombud for, og se om alt fungerer slik som det skal med hensyn til helse, miljø og risiko. Vernerunden gjennomføres av verneombud og leder. Det bør skrives en rapport.

Verneombudet skal velges blant arbeidstakere og alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste daglige leder. Valget skjer enten ved flertallsvalg blant de ansatte eller ved at det utpekes av lokale fagforeninger etter bestemte regler.

Et verneombud velges for 2 år

Verneombudet skal ha den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. I utgangspunktet er det verneombudet som selv avgjør hvor mye tid som er nødvendig for å få utført oppgavene forsvarlig.

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid.

I utgangspunktet ikke, men når det gjelder situasjoner som innebærer fare for liv og helse, har verneombudet myndighet til å stanse arbeidet.

Dette blir et praktisk spørsmål. I utgangspunktet skal det alltid være et verneombud tilgjengelig på arbeidsplassen. Hvis det valgte verneombudet f.eks. har mye fravær p.g.a. reiser, skift eller liknende, må det velges et vara-verneombud.

I virksomhet med flere verneombud skal det være hovedverneombud. Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid.

Nei, det du gjør som verneombud – selv å stanse arbeidet – gjør du ut fra din egen vurdering, og kan ikke stilles til ansvar.

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.

I utgangspunktet ikke når oppgavene kan gjennomføres innen normal arbeidstid. Brukes det tid utover dette vil det være tale om overtidsgodtgjørelse.

Dette bør virksomheten ha en strategi for, slik at det blir behandlet deretter. Det er et ledelsesansvar, og verneombudet bør selvsagt ta spørsmålet opp med nærmeste leder, slik at man unngår farlige situasjoner p.g.a. rus.

Ta spørsmålet opp med ledelsen med forslag om at det blir tatt tekniske prøver av inneklimaet.

Ja, arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.